Medezeggenschapsraad

Ouders en personeel van het onderwijskundig deel van het IKC kunnen via de medezeggenschapsraad (mr) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad.

Wat doet de MR op IKC triviant?

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

Waar hebben wij als ouderleden instemmingsrecht over onder andere:

· vaststelling van de onderwijstijd

· vaststelling van de schoolgids

· vaststellen of wijzigen van een schoolreglement

· vaststellen van het schoolplan en zorgplan - hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen

Naast zaken waar wij officieel instemmingsrecht over hebben, mogen wij als MR ook advies uitbrengen.
 

Wij kunnen veel zaken ter sprake brengen, zoals:

· de verkeersveiligheid rond de school

· de keuze om de kinderen wel of niet te laten douchen na de gymles

· de invulling van het schoolreisje

· de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw

· omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)


Wij zitten in de MR namens de ouders van de school en daarom is het van belang om te weten wat er onder ouders speelt. Wij kunnen zelfstandig en zonder verder overleg adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur. De MR staat in elk geval altijd open voor uw feedback, en helpt u graag verder. De MR is via e-mail bereikbaar: ikc.triviant.mr@gmail.com


De leden van de MR van IKC triviant in schooljaar 2022-2023 :

                                                                                                                     
Oudergeleding:

Tim Ummels            
voorzitter 


Tom Kuypers
penningmeester

Danielle Smeets 
lid                                   


Personeelsgeleding:        
                 
Marjan Baetens
lid
m.baetens@kindante.nl

Francine Janssen-Vranken
lid
f.vranken@kindante.nl
                                   
Christianne Fahnenstich
secretaris
c.fahnenstich@kindante.nl