Medezeggenschapsraad

Ouders en personeel van het onderwijskundig deel van het IKC kunnen via de medezeggenschapsraad (mr) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad.
De Medezeggenschapsraad in het kort
 
Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)?
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. Leerlingen kunnen alleen in het Voortgezet Onderwijs zitting hebben in de MR. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.
 
Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?
De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, indien mogelijk in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen.
 
Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?
Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht.
Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.
 
De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

 
 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
 • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;
 • Het schoolreglement;
 • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.
 
De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

 
 • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag;
 • De taakverdeling binnen de schoolleiding;
 • Het vakantierooster;
 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school,
 
Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals:

 
 • de samenstelling van de formatie;
 • taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team.
 
De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals:

 
 • verandering van grondstelling van de school;
 • vaststelling van de schoolgids;
 • vaststelling van de onderwijstijd;
 • de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussen schoolse opvang.

Samenstelling van de medezeggenschapsraad:
                                                                                                                     
Oudergeleding:

Eva vd Veen             
voorzitter                                  
evavanderveen@live.nl   
       
Anneke Schings              
penningmeester                        

a.schings.mrdetriviant@outlook.com   

Esther In 't Ven
Lid


Personeelsgeleding:        
                 
Kristel Graus - de Rooy       
secretaris                                         
k.derooy@kindante.nl

Hilly Kusters-L'Herminez
lid
h.kusters@kindante.nl
                                   
Peggy Troisfontaine
lid
p.troisfontaine@kindante.nl