Het LOVS voor groep 3 t/m 8

1.3 Het leerlingvolgsysteem (LVS) voor groep 3 t/m 8
 
Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen is een goede structuur in het observeren en beoordelen van de werkzaamheden van de kinderen nodig. Het doel van het nauwgezet volgen van vorderingen is het zo spoedig mogelijk signaleren van problemen en deze te bespreken. Hiervoor is een speciaal instrument ontwikkeld, het leerlingvolgsysteem van CITO.
 
Twee keer per jaar worden er toetsen afgenomen op het gebied van:
  • Technisch lezen (DMT en aanvullend AVI);
  • Begrijpend lezen;
  • Woordenschat;
  • Rekenen en wiskunde;
  • Spelling;
  • SCOL (sociaal-emotionele ontwikkeling)

De opbrengsten hiervan worden door de leerkrachten besproken met: de specialist lezen, de specialist
rekenen, de specialist gedrag en de IB-er.
Daarnaast volgen wij de leerlingen tijdens hun lessen aan de hand van methode-gebonden toetsen en observaties in en buiten de klas. Naar aanleiding van de toetsresultaten en observaties wordt, indien noodzakelijk, de lesstof zo aangepast dat deze aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Dit kan dus zowel herhalingsstof als verdiepingsstof zijn.